Jätevedet haja-asutusalueella

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, hajajätevesiasetus 209/2011, tuli voimaan 15.3.2011.

Asetusta sovelletaan talousjäteveden johtamiseen ja käsittelyyn kiinteistöillä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kiinteistöillä 1.1.2004 olemassa olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, on saatettava asetuksen mukaisiksi 15.3.2016 mennessä. Valtioneuvosto on 26.3.2015 päättänyt jatkaa siirtymäaikaa kahdella vuodella 15.3.2018 asti.

Siirtymäsäännös ei koske kiinteistöjä, joilla tehdään luvan tai ilmoituksen vaatimia korjaus- tai muutostöitä.

Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, hajajätevesiasetusta ei sovelleta kiinteistöihin, joissa vakituisesti asuvat kiinteistön haltijat ovat täyttäneet viimeistään 9.3.2011 68 vuotta. 

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määriteltyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmää valittaessa on ensimmäiseksi selvitettävä, onko mahdollista liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon ja onko vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto tulevina vuosina laajentumassa alueelle.

Kylien tai naapureiden on harkittava yhteistä viemäröintiä joko rakentamalla kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon yhteinen viemärilinja taikka rakentamalla yhteinen pienpuhdistamo. Hanketta varten voidaan perustaa jätevesiosuuskunta.

Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät vaativat huolellista ja asiantuntevaa suunnittelua, jotta kiinteistölle tulisi paikalle sopiva ja toimiva järjestelmä. Rakennuspaikkaan perustuvan suunnittelun tuloksena valitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka voi olla saostussäiliöt yhdistettynä maaperäkäsittelyyn (maasuodattamo tai maahanimeyttämö), umpisäiliöt tai laite- eli pienpuhdistamo.

Jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat asetuksen liitteen vaatimukset täyttävät käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeita on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Lisätietoja haja-asutusalueiden jätevesiasioista saa Suomen Ympäristökeskuksen Internet-sivuilta sekä ympäristötarkastaja Henna Moisanderilta, asiaan liittyvästä rakennuslupamenettelystä kunnaninsinööri Kari Tasalalta ja vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostosta kunnallistekniikan insinööri Risto Klemelältä tai kehitysinsinööri Emilia Naatulalta.

 

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja
Henna Moisander
03 4141 5271
henna.moisander(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi