Vanhusneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 §). Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia vanhusneuvoston järjestämismallin paikallisesti. Kunnat ovat jo ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa perustaneet laajasti vanhusneuvostoja, jotka voivat edelleen jatkaa ja kehittää toimintaansa vanhusneuvostoja koskevat säännökset huomioon ottaen.


Jokioisten vanhusneuvosto 2013-2016

Jokioisen vanhusneuvostossa on yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajana toimii Matti Könkö, kunnanhallituksen edustajana Sirpa Larko (varalla Eija Sakkinen) ja kunnan kulttuuritoimen edustajana Stiina-Liisa Pirkkamaa (varalla Leena Järvi).


 

Lisätiedot

Puheenjohtaja
Matti Könkö

Varapuheenjohtaja
Terttu Ali-Jaakkola
Koulutie 5 C 18
31600 Jokioinen

Sihteeri
Mari Nummela
03 4191 6388
050 592 5869 mari.nummela(at)fshky.fi