Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

13.04.2022

Kunnanhallituksen kokouksessa 11.4.2022 päätettyä, mm. kunnan tilinpäätös


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2022 mm. seuraavista asioista.  

Jokioisten kunnan tilinpäätös 2021

Käsiteltiin ja allekirjoitettiin kunnan vuoden 2021 tilinpäätös. Seuraavassa on kerrottu vallitsevaan aikaan ja tilanteeseen nähden hyvän tilinpäätöksen keskeiset asiat.

Tulos

Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa 1,003 milj. euron ylijäämää. Vuonna 2020 tulos oli 2,382 milj. euroa ylijäämäinen.  

Vuosikate oli 2,47 miljoonaa euroa ja se kattoi poistot 168 %:sti.  

Kokonaisverotulot olivat 21,12 milj. euroa. Ne ylittivät budjetoidun 0,85 milj. eurolla.  

Valtionosuuksia kertyi 10,31 milj. euroa. Tämä on 0,11 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Vuoteen 2020 verrattaessa valtionosuudet laskivat merkittävästi, koska vuonna 2020 valtionosuuksissa oli merkittävästi koronasta johtuvia korotuksia. 

Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 4 464 000,00 euroa. Tämä on hieman edellisvuotta enemmän. Toimintatuottojen kertymä on neljän vuoden tarkastelujaksolla suurin piirtein sama, pääosin hiukan nouseva. 

Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin. Joillekin kustannuspaikoille muodostui mm. koronasta johtuvia lisäkustannuksia, mutta monessa kustannuspaikassa varatut menomäärärahat alittuivat. Terveydenhuollon alitus kompensoi sosiaalitoimen ylityksen. Kokonaisuutena määräraha-alituksia oli 335 140,00 euroa ja ylityksiä 463 317,00 euroa. 

Poistoja tehtiin 1,46 milj. euroa. Poistojen määrä nousi vuodesta 2020 vajaat 50 000 euroa. 

Lainat

Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu toimintavuoden aikana lainkaan. Talousarviossa oli varauduttu 850 000 euron suuruisen lainan nostamiseen, mutta rahoitustilanne ei edellyttänyt sitä.  Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 1 323 097,00 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–360 päivää) lainakanta väheni vuoden aikana 900 000,00 eurolla (tilanne vuoden vaihtuessa). 

Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 10,18 milj. euroa. Tämä on 2,22 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Asukasta kohti laskettuna 2 019 euroa. Vuonna 2020 asukasta kohti oli lainaa 2 447 euroa. Vuonna 2019 asukasta kohti oli lainaa 3 137 euroa ja vuonna 2018 asukaskohtainen lainamäärä oli puolestaan 2 903 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä laski vuoden aikana 434 eurolla (asukasluvun pienestä laskusta huolimatta). Kunnan asukaskohtainen lainamäärä alittaa merkittävästi maan keskiarvon, joka on n. 3 500 euroa ja on pienempi kuin usealla Kanta-Hämeen kunnalla.  

Kassatilanne oli vuoden aikana kohtuullinen. Lyhytaikaista rahoitusta jouduttiin kuitenkin käyttämään tarpeen mukaan. Maksuvalmiuden suunnittelu vaati huomiota ja kuntatodistusten kanssa operoitiin tarvittaessa. Laskennallinen lainanhoitokate heikkeni hieman, mutta oli toiseksi vahvin neljän vuoden tarkastelujaksolla. Se oli 1,88 kun edellisvuonna se oli 2,36. 

Kunnan omavaraisuusaste puolestaan vahvistui toimintavuoden aikana. Se oli 62,6. Edellisenä vuonna se oli 57,9 %. Suhteellinen velkaantuneisuus laski, ollen 35,7 %. Vuotta aiemmin se oli 41,7 %. 

Tase ja aiemmat ylijäämät

Taseen loppusumma oli 35,82 milj. euroa. Edellisvuonna se oli 36,98 milj. euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää (vuoden 2021 ylijäämä huomioiden) 9,52 milj. euroa eli 1 894 euroa asukasta kohden. Keskeisimpiä muutoksia taseessa ovat vieraan pääoman vähentyminen sekä rakennusten arvonmuutokset (poistot/rakennusten purut). 

Investoinnit

Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 228,05 (edellisvuonna 422,12). Kaikki investointien omahankintamenot pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Kokonaisinvestointimenot olivat 1,14 milj. euroa. Edellisvuonna 0,94 milj. euroa. Rahoitusosuuksia ja tuloja investointeihin saatiin 60 000,00 euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja (tontit, maa-alueet) kertyi 53 709,50 euroa. 

Suurimpia investointeja olivat:

  • teiden kunnostus, päällystäminen ja rakentaminen (301 604 euroa)
  • urheilukeskuksen alakentän (pesäpallokenttä) peruskorjaus (196 711 euroa)
  • vesi- ja viemäriverkosto (164 881 euroa)
  • Pikku-Liesjärven leirikeskuksen remontti (92 870,00 euroa) 
  • Irtain omaisuus (66 706,00 euroa)
  • katuvalot (47 657,00 euroa)
  • Miinan koulun aita (35 281,00 euroa) 

Investointien pääpaino oli siis kunnan teknisessä infrassa ja sen ylläpidossa.

Henkilöstö

Tilinpäätöstä täydentää vuoden 2021 erillinen henkilöstöraportti. Siinä selostetaan henkilöstön määrään ja rakenteeseen, tehtyihin työmääriin, työajan jakautumiseen, osaamisen kehittämiseen, työterveyteen, henkilöstön palvelussuhteisiin, eläköitymiseen ja työvoimakustannuksiin sekä henkilöstöinvestointeihin liittyviä asioita. 

Kunnan henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta (31.12.) 4 henkilöllä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Eniten oli 50-59 vuotiaita. Vuotta aiemmin henkilöstön keski-ikä oli 50,8 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta oli 80 % ja miesten 20 %. Henkilötyövuosia tehtiin 222,20, vuotta aiemmin 228,47. Muutos -2,74 %. Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 337, vuotta aiemmin 239. Terveysperusteisia poissaoloja kertyi 3 783 kalenteripäivää. Kasvua edellisvuodesta 236 päivää. Kasvuun vaikutti osaltaan koronasta johtuvat poissaolot. Työtapaturmista johtuvat poissaolot olivat erittäin vähäiset, vain 10 kalenteripäivää. Työtapaturmia oli 3 ja työmatkatapaturmia 2. Henkilöstön vaihtuvuus oli pientä. Palvelussuhteita päättyi 13, joista jäi eläkkeelle 9. Uusia palvelussuhteita solmittiin 11. Kunnassa oli eniten yli 30 vuotta kestäneitä palvelussuhteita ja vähiten 2-4 vuotta kestäneitä palvelussuhteita, vain 10 kpl. Kunnan työvoimakustannukset olivat 9,69 milj. euroa. Edellisvuonna 9,66 milj. euroa. Työvoimakustannukset kasvoivat 0,3 %. KVTES-sopimuksen piirissä kokonaisansio oli keskimäärin 2 576 euroa/kk, OVTES-sopimuksen piirissä 3 405 euroa/kk ja TS-sopimuksen piirissä 3 186 euroa/kk.

Maa-alueiden kauppoja

Päätettiin ostaa Jokioisten keskustasta 5 erillistä, suuruudeltaan n. 60-1 059 neliömetrin määräalaa keskusta-alueen kehittämiseen ja ns. Veturiaukion rakentamiseen liittyen. Määräalojen kaupoilla kunnan ja ao. kiinteistöjen väliset maanomistusolosuhteet saadaan asemakaavan mukaisiksi. Kauppahinnat kaikista määräaloista ovat yhteensä 14 950,00 euroa.


Jokioinen 13.4.2022

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi.


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)