Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

02.05.2022

Kunnanhallituksen kokouksessa 25.4.2022 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 mm. seuraavista asioista.   

Valtuustoaloite nopeusnäyttötauluista

Käsiteltiin valtuustoaloite nopeusnäyttötauluista koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Tekninen lautakunta on valmistellut aloitetta. Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että asia valmistellaan tarkemmin liikenneturvallisuustyöryhmän kautta, jolloin voidaan paremmin sitouttaa toimijoita toteutukseen ja hallita liikenneturvallisuuden parantamisen kunnan kokonaisuutta eri keinovalikoiman toimenpiteillä (mm. nopeusnäyttötaulut, hidasteet ja rahoitukset). Nopeusnäyttötaulujen käyttöönotosta ja sijoituspaikoista päätetään liikenneturvallisuustyöryhmän selvityksen perusteella.

Talousarvion toteutuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Kunnan talousarvioon sisältyvistä toimintatuotoista on toteutunut 26,0 % ja toimintakuluista 25,2 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toiminta on edennyt aivan talousarvion mukaisesti. Verotulojen toteuma on 28,8 % ja valtionosuuksien 24,6 %.

Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaan vuosille 2023-2030

Annettiin Väylävirastolle asiaa koskeva lausunto. Jossa todettiin seuraavaa: 

Murros työpaikkojen paikkasidonnaisuuden suhteen tulisi ottaa paremmin huomioon, ja varmistaa Suomen elinvoima kokonaisuutena. 

Maakuntakaavassa ratayhteys Riihimäeltä Forssaan / Humppilaan merkitys (logistiikan tehostaminen, ekologia), jatkossa mahdollisesti yhteisrahoituksella edistettävistä ratahankkeista. Tukee nyt ”ykköskorissa” olevaa Helsinki–Riihimäki parantamista. Seuraavaan investointiohjelmaan lähinnä. 

Huomioon otettavaksi 10-tien valmistuneen suunnitelman (ELY) toimeenpano. 

Luonnoksen mukaan rahoitus kohdistuu suurimmaksi osaksi pääväyliin, joilla tapahtuu suurin osa maan ajoneuvoliikenteen liikennesuoritteesta (luku 4.2.2 Maantieverkon kehittäminen).  

Kuitenkin suhteutettuna tien muuhun käyttöön ovat alemmankin tieverkon kuljetusmäärät merkittäviä. Mutta alempaa tieverkkoa ei ole ollenkaan riittävässä määrin mitoitettu muun muassa raskaisiin biotalouden kuljetuksiin.  

Esimerkiksi Kanta-Hämeen maakunnassa niin sanottu vihreä kasvu on nostettu keskeiseen rooliin. Se perustuu pitkälti nimenomaan biotalouden raaka-aineisiin ja materiaalivirtoihin.  

Alemman asteisen tieverkon tasoa tulee parantaa, jotta nämä ilmastonmuutoksen torjuntaa tukevat tavoitteet voivat toteutua. 

Kuljetukset isossa mitassa keskittyvät pääteille, niin kuljetusten ongelmat keskittyvät alempaan tieverkkoon. Tämä on selvä jarruttava tekijä, joka estää monien alueellisten tavoitteiden toteutumista, olivat nämä sitten biotalouteen, muuhun maaseudun yritystoimintaan tai asumisviihtyvyyteen liittyviä tavoitteita. Näitä näkökulmia tulisi vielä nostaa esiin valtion väyläverkon investointiohjelmassa. 

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021

Merkittiin sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 tiedoksi.

Raportissa todetaan, että asiakkaiden Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään kohdistuvat yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet vuoden 2021 aikana. Niiden osuus oli kaikista asiamiehelle tulleista yhteydenotoista vuonna 2020 yhteensä 7,2 % (29 yhteydenottoa) ja vuonna 2021 yhteensä 15,2 % (65 yhteydenottoa), eli yli kaksinkertainen määrä. Jokioisiin kohdistui 9 yhteydenottoa (edellisvuonna 4).

FSHKY:n alueella yhteydenotot jakautuivat seuraavasti (suluissa edellisen vuoden tieto):

  • lastensuojelu 11 (11)
  • perheoikeudelliset asiat 1 (2)
  • lapsiperheiden sosiaalityö 3 (1)
  • lapsiperheiden kotipalvelu 1 (-)
  • vanhustenhuolto 8 (4)
  • ikääntyneiden kotihoito 6 (4)
  • vammaispalvelu 8 (1)
  • omaishoidontuki 2 (1)
  • työikäisten sosiaalipalvelut (4 (2)
  • täydentävä toimeentulotuki 6 (-)

Sosiaalihuoltoon kuulumattomia yhteydenottoja oli 11, terveydenhuoltoon, ulosottoon ja edunvalvontaan liittyen. 

Vanhusneuvoston jäsenten nimeäminen

Kunnan vanhusneuvostoon nimettiin seuraavat jäsenet: 

Emmi Romppainen (Sakari Raiskio), kunnanhallituksen edustaja

Siru-Lina Ollula, kunnan kulttuuritoimen edustaja

Pentti Kirkkola (Terttu Palmu), Jokioisten Seudun Eläkeläiset ry:n edustaja

Hanna Syrjälä (Eeva-Liisa Breilin), Eläkeliiton Jokioisten yhdistyksen edustaja

Marja-Leena Puntila (Rauni Mäkelä), Lounais-Hämeen Kansallisten Seniorien edustaja 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän edustaja, Katriina Jokinen toimii neuvoston sihteerinä. Puheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan. 

Lisäksi todettiin, että Jokioisten seurakunta ja Jokioisten Sotaveteraanit ry voivat halutessaan nimetä edustajansa ja osallistua neuvoston toimintaan.

Toimen täyttölupa

Myönnettiin vakinaisen varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttölupa 1.8.2022 alkaen.

 

Jokioinen 2.5.2022

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi.


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)