Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

09.04.2024

150 vuotiaan Jokioisten kunnan vuosi 2023 toiminnan ja talouden näkökulmasta


Vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi kuntataloudessa ja palvelukentässä hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen. Muutoksen myötä vuodelle 2023 tapahtui suuria muutoksia kunnan rahoituspohjassa. Myös erilaisia yhteistyömuotoja on käynnistynyt sote- ja pelastuspalveluiden siirtyessä pois kunnilta, mutta kuntapalveluiden linkittyessä sote -puoleen. 

Kunnan talouden kannalta tilikauden tulos on hiukan ylijäämäinen. Sen takana on verotulojen kohdentuminen alkuvuodesta vanhan jakoperusteen mukaisesti.  

Toisaalta leikkuri Jokioisten verotuloista on suuri, koska kunnan sote -kustannukset nousivat yli 10 % vuosivälillä 2021–2022, jolla perusteella valtionosuuksia leikattiin.  Asetelma oli sikäli ongelmallinen, koska iso osa kustannuksista syntyi sairaanhoitopiirien toiminnasta, joiden pohjalle hyvinvointialueet rakentuivat vuoden 2023 alusta. Vastaavasti niiden valtionosuusrahoitus on sen isompi, kuinka paljon sote –kustannuksia on vuosivälillä 2021–2022 syntynyt.Toinen merkittävästi tulokseen vaikuttanut seikka oli vuodelle 2023 kohdentunut korkea sähkönhinta. 

Muita tulokseen vaikuttaneita tekijöitä ovat panostukset varhaiskasvatukseen. Ryhmiksen käynnistyttyä on erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen saatu lisää vaihtoehtoja, ja varahoitopaikkojen korona-aikana korostuneet haasteet ovat saaneet ratkaisun. Asioiden nopeaa päätöksentekoa eittämättä on auttanut kunnan toimintakulttuuri ja luottamus viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä. Kuluvan vuoden aikana meidän vetovoimamme kannalta keskeistä palvelua kehitetään edelleen, erityisesti ottaen huomioon lasten määrän ja toimipisteverkoston. Laatuhan on priimaa jo nyt! 

Samoin monien globaalienkin tekijöiden summana tapahtuneet paikalliset muutokset teollisuudessa ja alihankintaketjuissa vaikuttivat siihen, että kunnan yhteisöverot laskivat enemmän kuin jako-osuuksien (eli kunnan osuus yhteisöveroihin suhteessa valtioon, olivat korona-aikana kunnille tavanomaista korkeammat) ja hyvinvointialueen leikkurin lasku. Toisaalta kertomusvuoden lopulla on tullut paljon positiivisia signaaleja ja uusia avauksia investointeihin, työpaikkoihin ja elinvoimaan. 

Investointien osalta on painopiste ollut edelleen vetovoimaa ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä parantavissa hankkeissa. Investointimäärät on pidetty maltillisina ilman näivettymistä, ja kunnan kokonaislainamäärä on pitkällä aikavälillä laskussa. Tässä asiassa taasen kunnan askelmerkit ovat osuneet oikeinkin hyvin, isoimmat investoinnit ovat tehdyt ennen nyt vallalla olevia kustannusten ja korkojen nousuja. 

Lounais-Hämeen kuntien yhteistyö on hyvää ja parempaa, kuin tiedotusvälineiden perusteella voisi päätellä. Tällä hetkellä yhtenä keskeisimpänä on TE (työ- ja elinkeino) palvelujen siirto vuoden 2025 alusta kunnille, jossa yhteistyö on tiivistä niin Lounais-Hämeen kuin Kanta-Hämeenkin tasolla. Kunnan strategia hyväksyttiin kertomusvuonna, ja tämän vuoden talousarvio tehtiin sen painopisteiden ja talouden reunaehtojen mukaisesti luovuudesta ja yhteisöllisyydestä tinkimättä. Palvelutehtävässä tämä päivä on kaikista tärkein päivä, ja huominen päivä on toiseksi tärkein. Arvokasta historiaamme unohtamatta. 

Jokioisten kunnan 150 v. juhlavuosi oli taas askel eteenpäin kuntamme ja koko seudun kehittämisessä. Juhlavuodesta erityiskiitos kaikista niistä yhteisöllisistä tapahtumista niin järjestäjille kuin vieraillekin, joissa ilo ja ylpeys pulppusivat pitkin vuotta. 

Seuraavassa keskeiset tiedot vuoden 2023 tilinpäätösluvuista.

Tulos

Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2023 osoittaa 122 461,92 euron ylijäämää. Vuonna 2022 tulos oli 369 391,79 euroa alijäämäinen.

Vuosikate oli 1 654 815,03 euroa. Vuosikate vahvistui edellisvuodesta 489 334,72 euroa ja se riitti kattamaan poistot kokonaisuudessaan. 

Kokonaisverotulot olivat 11,36 milj. euroa. Ne alittivat budjetoidun 72 767,69 eurolla. Ennen sote-uudistusta, vuonna 2022 kunnan kokonaisverotulot olivat vielä 21,54 milj. euroa. Sote-uudistuksen myötä kunnan verotulot laskivat 10,18 milj. eurolla.  

Valtionosuuksia kertyi 2,47 milj. euroa. Ennen sote-uudistusta, vuonna 2022 kunnan kokonaisvaltionosuudet olivat 10,32 milj. euroa. Sote-uudistuksen myötä kunnan valtionosuudet laskivat 7,84 milj. eurolla. Kunnan vero- ja valtionosuustuloista lähti sote-uudistuksen myötä 18,02 milj. euroa.  

Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 3 738 207,22 euroa. Tämä on 399 319,86 euroa edellisvuotta vähemmän. Kahden viimeisen vuoden aikana toimintatuotot ovat laskeneet yhteensä 726 083,02 euroa. 

Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin. Joillekin kustannuspaikoille muodostui lisäkustannuksia, mutta monessa kustannuspaikassa varatut menomäärärahat alittuivat. Kokonaisuutena määrärahaylityksiä kertyi 275 736,00 euroa ja määräraha-alituksia puolestaan 636 715,00 euroa. Näin budjetoiduista määrärahoista jäi käyttämättä 360 979,00 euroa. Käyttötalouden tuloarviot ylittyivät 206 243,00 eurolla ja osittain alittuivat 57 186,00 eurolla. Näin nettoylitykseksi jää 149 057,00 euroa. 

Poistoja tehtiin 1,53 milj. euroa. Poistojen määrä oli samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. 

Lainat

Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin toimintavuoden aikana 750 000,00 euroa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 1 052 089,98 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–360 päivää) lainakanta lisääntyi vuoden aikana 350 000,00 eurolla (tilanne vuoden vaihtuessa). 

Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 10,94 milj. euroa. Tämä on n. 66 000 euroa edellisvuotta enemmän. Käytännössä lainakanta pysyi siis edellisvuoden tasossa. Asukasta kohti laskettuna 2 227 euroa. Vielä vuonna 2019 asukaskohtainen lainamäärä oli 3 137 euroa, joten muutamassa vuodessa asukaskohtainen lainamäärä on laskenut noin 1 000 eurolla. Kunnan asukaskohtainen lainamäärä alittaa merkittävästi maan keskiarvon, joka on n. 3 500 euroa ja on pienempi kuin usealla Kanta-Hämeen kunnalla.  

Kassatilanne oli vuoden aikana kireä. Maksuvalmiuden suunnittelu vaati huomiota ja kuntatodistusten kanssa operoitiin säännöllisesti. Laskennallinen lainanhoitokate vahvistui hieman, ollen kolmanneksi vahvin neljän vuoden tarkastelujaksolla. Vuosina 2020 ja 2021 se oli selvästi vahvempi. 

Kunnan omavaraisuusaste vahvistui hieman, ollen 61,3 %. Edellisvuonna se oli 60,9 %. Suhteellinen velkaantuneisuus nousi 38,1 %:sta 77,9 %:iin. Tähän vaikutti käytännössä ennallaan pysyneestä lainamäärästä huolimatta toimintatuottojen lasku ja verotuloissa sekä valtionosuuksissa tapahtuneet muutokset. 

Tase ja aiemmat ylijäämät

Taseen loppusumma oli 36,45 milj. euroa. Edellisvuonna se oli 36,25 milj. euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää (vuoden 2023 alijäämä huomioiden) 9,30 milj. euroa eli 1 893 euroa asukasta kohden.  

Jokioisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää 

Investoinnit

Suurimpia investointeja olivat teiden rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyvät työt sekä Veturiaukion rakentamiseen liittyvät työt. Näihin käytettiin yhteensä 264 744,29 euroa. Puistoihin ja yleisiin alueisiin investoitiin 133 787,57 euroa. Merkittävin kohde oli ulkokuntoiluvälineiden hankkiminen Miinan koulun ja urheilukeskuksen väliselle alueelle. Lisäksi uusittiin kahden leikkipuiston leikkivälineitä. Vesi- ja viemäriverkon kunnostamiseen ja uudelleenrakentamiseen sekä uuden vedenottamon valmisteluun käytettiin 306 174,20 euroa. Katuvaloverkostoa kunnostettiin ja uudelleenrakennettiin 62 324,31 eurolla. Irtaimeen omaisuuteen (kalusto) käytettiin 153 922,74 euroa. 

Osakeinvestointeja oli 161 111,66 euroa, joka koostuu pääosin Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalon osakkeiden ostamisesta FM-Haus Oy:n konkurssipesältä (tilat 8-10). 

Kokonaisinvestoinnit olivat 1 108 215,77 euroa. Talousarvioon varatuista investointimäärärahoista jäi käyttämättä 491 784,23 euroa. Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin 27 000,00 euroa. 

Henkilöstö

Tilinpäätöstä täydentää vuoden 2023 erillinen henkilöstöraportti. Siinä selostetaan henkilöstön määrään ja rakenteeseen, tehtyihin työmääriin, työajan jakautumiseen, osaamisen kehittämiseen, työterveyteen, henkilöstön palvelussuhteisiin, eläköitymiseen ja työvoimakustannuksiin sekä henkilöstöinvestointeihin liittyviä asioita. 

Kunnan henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta (31.12.) 13 henkilöllä. Hallinto- ja talousosastolla (sis. ruokapalvelu) työskenteli 22 henkilöä (-13), sivistysosastolla (peruskoulut, varhaiskasvatus ja kansalaisopisto) 174 henkilöä (+8) ja teknisellä osastolla 39 henkilöä (-8). 

Henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 394 387,50 euroa, ollen 9 707 666,74 euroa. 

Sote-muutosten myötä hallinto- ja talousosastolta sekä tekniseltä osastolta siirtyi vuoden 2023 alussa ruokapalvelun ja siivoustoimen henkilökuntaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen.


9.4.2024

Jokioisten kunta

Lisätiedot: jukka.matilainen(at)jokioinen.fi tai mika.rantala(at)jokioinen.fi. 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)