Sisältöön »
 
Asukas

Yksityistiet

Uusi Yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019 alkaen

Muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/huoneistojen-ja-kiinteistojen-palvelut/ilmoita-paatokset-ja-yhteystiedot . Ja Digiroadiin (Väylävirasto) tämän linkin kautta kautta: https://vayla.fi /yksityistiet

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään yksityisteiden nimet sekä tien liikenteenohjaukseen ja painorajoituksiin liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. 

Tielautakunta

Tielautakunnan yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019.

Tielautakunta käsittelee ennen uuden lain voimaantuloa vireille tulleet asiat vanhan lain säännösten mukaisesti tämän vuoden aikana.

Tielautakunta ei voi ottaa uuden yksityistielain voimaantulon 1.1.2019 jälkeen uusia asioita käsiteltäväkseen.

Maanmittauslaitos ja käräjäoikeudet vastaavat tielautakuntien tehtävistä vuoden 2019 alusta lähtien.

Yksityisteihin liittyvissä asioissa tiekunnat, tieosakkaat ja muut asianosaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

 • Maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia yksityistielain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, jos päätös on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen, tai jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.
 • Maanmittauslaitos käsittelee kaikki yksityistietoimitusasiat. Näitä ovat tyypillisimmin tieoikeuksiin ja tien käyttöoikeuksiin sekä tien ulottuvuuteen liittyvät asiat.
 • ELY-keskukset käsittelevät kysymykset kunnan kadunpitovelvollisuudesta yksityistiellä, teettämisuhat yksityistietoimituksessa määrätyistä toimenpiteistä sekä voivat oikeuttaa hakijan kutsumaan tiekunnan kokouksen koolle, jos tiekunnan toimielin ei ole sitä tehnyt.

Kunnan  yksityistieavustusten myöntämisperusteet ja hakumenettely

Yksityistieavustusta voidaan myöntää yksityisen tien kunnossapitoon ja peruskorjaukseen

Avustusta voidaan myöntää yksityisille teille, joiden varrella on pysyvää asutusta tai tietä käytetään yleisesti muuhunkin liikenteeseen, kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin. Lisäksi avustuksen myöntämisen perusteena on:

 • tien hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tiekunta on hoitanut lain 50 §:n edellyttämät toimenpiteet (tiekunta on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä ilmoittanut yksityisteiden nimet ja mahdolliset yksityistiellään olevat liikennemerkit ja painorajoitukset Väyläviraston ylläpitämään Digiroad – järjestelmään)
 • tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttua kiinteistöä ja tien pituus on vähintään 200 metriä (avustusta myönnettäessä huomioidaan vain vakituisen asumisen vaatima tien pituus), ellei ole erityistä syytä avustaa lyhyempää tietä
 • tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta.
 • jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen.
 • Yli kuntarajan jatkuvien teiden osalta avustusta myönnetään oman kunnan alueella olevan tien pituuden osalta.
 • tiekunta, jonka yksityistietä kunnan järjestämä palveluliikenne tai koulukuljetukset käyttävät, ei avustusta saadessaan voi periä kunnalta käyttömaksua kunnan järjestämästä liikenteestä
 • Silloin, kun Jokioisten kunta on yksityistien osakas, osallistuu kunta tienpidon kustannuksiin samoilla periaatteilla, kuin tien muut osakkaat tai käyttäjät. Kunnan käyttö tai osakkuus ei vaikuta avustamiseen
 • avustusta saavia tai saaneita teitä ei saa sulkea muulta liikenteeltä
 • virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella jo maksettu avustus voidaan periä takaisin
 • tiekunnan asioiden hoidossa on noudatettava lainsäädännön määräyksiä
 • avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

Kun jonkun muun hallinnoima tie jakaa avustuskelpoisen yksityistien osiin, voi tie kokonaisuutena edelleen säilyttää avustuskelpoisuutensa.  Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Kunnossapidon perusavustus

Kunnossapidon perusavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • tien höyläys ja lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta
 • niitto
 • auraus
 • aurausviitoitus
 • talvihöyläys
 • soran tai murskeen lisäys kulutuskerrokseen
 • ojien perkaus
 • muut näihin verrattavat työt, joiden tarkoitus on varmistaa tien päivittäinen liikennekelpoisuus

Kunnossapidon lisäavustus

Kunnossapidon lisäavustukseen vaikuttavat tekijät:

 • muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama merkittävä läpikulkuliikenne sekä tien varrella olevien toimintojen aiheuttama liikenne, jota ei voida ottaa huomioon tieyksiköinnissä
 • esimerkkejä hyväksytystä läpikulusta: kunnan uimaranta, veneranta, koulu, päiväkoti, palvelulaitoksia, kylätalo jne, läpikulku ilman erillistä toimintaa on hyväksytty tapauskohtaisesti
 • läpikulkutien kriteerien täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella.

Kunnossapitoavustuksen määräytyminen

Perusavustus on kilometriperusteinen, lisäavustus europerusteinen. Avustus määräytyy seuraavien periaattein.

perusavustus:lisäavustus:


200 m –

€/km


läpikulku

150 €/km

 

 

 

 

 

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa. Laskennassa huomioidaan myös kuluvan vuoden kunnossapitoesityksen lisäksi edellisen vuoden talousarvion ja toteutuman erotus.

Tiekunnan osakkaiden suorittama talkootyö (vastikkeetta tehty työ) lasketaan mukaan kunnossapitokustannuksiin, jos talkootyön määrä ja laatu käy ilmi tiekunnanvuosikertomuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta henkilötyö 10 €/h, traktori- tai muu vastaava konetyö 40 €/h (sisältää henkilötyö 10 €/h + konekustannus 30 €/h, sis. alv).

Avustuksen saajan on sijoitettava tien hoitoon avustuksen lisäksi vähintään rahamäärä, joka vastaa 60 % myönnetystä avustussummasta.

Kunnossapitoavustuksen hakeminen, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät.

Kunnossapitoavustusta haetaan täyttämällä kunnossapitoavustusanomus (Avaa tiedosto PDF-muodossa niin voit täyttää sen sähköisesti).

Kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa helmikuun viimeisenä arkipäivänä ja päättyy maaliskuun viimeisenä arkipäivänä (ma - pe) klo 12.00, jolloin hakemusten liitteineen tulee olla Jokioisten kunnan virastotalolla. Haku ajasta ilmoitetaan Forssan lehdessä ja kunnan nettisivuilla.

Kunnossapitoavustukseen vaadittavat liitteet:

 • talousarvio kuluvalle vuodelle
 • jäljennös edellisvuoden tilinpäätöksestä
 • maanmittauslaitoksen kartta, josta käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet
 • ote maksuunpanoluettelosta

Avustushakemus on jätettävä edellä mainituin liittein tai menettää avustuksen. Esimerkki: Jos tiekunnalla ei ole maksuunpanoluetteloa, tulee se hakemuksesta ilmetä yksiselitteisesti ja selkeästi.  Samoin myös muiden liitteiden osalta.

Peruskorjausavustus

Perusparannusavustusta myönnetään ennen työn suorittamista tehtävän katselmuksen perusteella, harkinnan mukaan, määrärahojen puitteissa

Peruskorjausavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus  
 •  tien oikaisu             
 • tien korotus                 
 • maakivien poisto
 • kohtauspaikkojen rakentaminen
 • muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa

Tiekunnan osakkaiden suorittama talkootyö (vastikkeetta tehty työ) lasketaan mukaan kunnossapitokustannuksiin, jos talkootyön määrä ja laatu käy ilmi tiekunnanvuosikertomuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta henkilötyö 10 €/h, traktori- tai muu vastaava konetyö 40 €/h (sisältää henkilötyö 10 €/h + konekustannus 30 €/h, sis. alv).

Yksityistien tulee sijoittaa avustuksen lisäksi omia varojaan tien peruskorjaukseen 30 % laskettuna kunnan myön­tämän avustuksen määrästä.

Peruskorjausavustuksen hakeminen, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät.

Peruskorjausavustusta haetaan täyttämällä peruskorjausanomus (Avaa tiedosto PDF-muodossa niin voit täyttää sen sähköisesti).        

Peruskorjausavustusten hakuaika alkaa helmikuun viimeisenä arkipäivänä ja päättyy maaliskuun viimeisenä arkipäivänä (ma - pe) klo 12.00, jolloin hakemusten liitteineen tulee olla Jokioisten kunnan virastotalolla. Haku ajasta ilmoitetaan Forssan lehdessä ja kunnan nettisivuilla.

Peruskorjaushakemukseen vaadittavat liitteet:

Selvitys perusparannushankkeesta ja sen tarpeellisuudesta

Selvitys perusparannushankkeen toteuttamistavasta (pienimuotoinen työselitys)

Suunnitelmakartta, johon on merkitty parantamiskohteiden sijainti ja tien vaikutuspiirissä olevat pysyvät taloudet

Suoritepohjainen kustannusarvio arvonlisäveroineen

Arvio kustannusarvioon sisältyvistä, tiekunnan omana työnä tehtävistä töistä ja niiden määrästä

Alustava aikataulu hankkeen toteuttamisesta

Kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta (jossa avustuksen hakemisesta on päätetty)

Tarvittavat lausunnot ja luvat

Peruskorjausta koskevat maksukuitit tulee esittää anomisvuoden marraskuun loppuun mennessä tekniselle osastolle, joiden perusteella myönnetty avustus maksetaan tiekunnan tilille kohteessa tehdyn tarkastuksen jälkeen. 

Ennen avustuksen maksua on tiekunnan yhdessä kunnan edustajan kanssa suoritettava loppukatselmus kohteessa ennen anomisvuoden marraskuun viimeistä arkipäivää. Tiekunta tekee katselmuksesta pöytäkirjan, jonka jälkeen avustus maksetaan jälkikäteen tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella (maksukuitit tulee toimittaa kunnalle ennen loppukatselmusta).

Yksityistierekisteri:

Päivitä tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin

Yksityistierekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.

Linkkejä


 

Lisätiedot

Kunnanpuutarhuri
Jukka Suonpää
0505925870
jukka.suonpaa(at)jokioinen.fi

vs. Tekninen johtaja
Janna Stenberg
044 767 4525
janna.stenberg(at)jokioinen.fi

Hakemukset
Jokioisten kunta
Tekninen osasto
Keskuskatu 29A
31600 Jokioinen
tekninen@jokioinen.fi