Sisältöön »
 
Asukas

Yksityistiet

Uusi Yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019 alkaen

Vuoden alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet. Ja Väylälle tämän linkin kautta kautta: https://vayla.fi /yksityistiet

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. 

Tielautakunta

Tielautakunnan yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019.

Tielautakunta käsittelee ennen uuden lain voimaantuloa vireille tulleet asiat vanhan lain säännösten mukaisesti tämän vuoden aikana.

Tielautakunta ei voi ottaa uuden yksityistielain voimaantulon 1.1.2019 jälkeen uusia asioita käsiteltäväkseen.

Maanmittauslaitos ja käräjäoikeudet vastaavat tielautakuntien tehtävistä vuoden 2019 alusta lähtien.

Yksityisteihin liittyvissä asioissa tiekunnat, tieosakkaat ja muut asianosaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

 • Maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia yksityistielain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, jos päätös on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen, tai jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.
 • Maanmittauslaitos käsittelee kaikki yksityistietoimitusasiat. Näitä ovat tyypillisimmin tieoikeuksiin ja tien käyttöoikeuksiin sekä tien ulottuvuuteen liittyvät asiat.
 • ELY-keskukset käsittelevät kysymykset kunnan kadunpitovelvollisuudesta yksityistiellä, teettämisuhat yksityistietoimituksessa määrätyistä toimenpiteistä sekä voivat oikeuttaa hakijan kutsumaan tiekunnan kokouksen koolle, jos tiekunnan toimielin ei ole sitä tehnyt.

Kunnan  yksityistieavustukset

Tekninen lautakunta päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.

Kunnan budjettiin on varattu määräraha yksityisteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen vuodelle 2019.

Hakumenettely

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan erikseen tulostettavalla hakulomakkeella.

Vuonna 2018 avustusta saaneille yksityisteille hakemuslomakkeet postitetaan.

Hakuaika

Vuoden 2019 avustusten hakuaika on 25.2.2019 – 29.3.2019 klo 12.00 mennessä.

Myöntämisperusteet

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia voivat hakea sellaiset tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
- tien hoitamista varten on perustettu tiekunta
- tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö

- tiekunta on hoitanut lain 50 §:n edellyttämät toimenpiteet

 • tiekunta on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat liikennemerkit ja painorajoitukset digiroad-järjestelmään

Kunnossapitoavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • tien höyläys ja lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta
 • niitto
 • auraus
 • aurausviitoitus
 • talvihöyläys
 • soran tai murskeen lisäys kulutuskerrokseen
 • muut näihin verrattavat työt, joiden tarkoitus on varmistaa tien päivittäinen liikennekelpoisuus

Peruskorjausavustukseen oikeuttavia töitä ovat:

 • ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus       
 • tien oikaisu            
 • tien korotus                
 • maakivien poisto
 • kohtauspaikkojen rakentaminen
 • reunaojien peruskorjaukset / salaojitus
 • muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen suuruus

Tekninen lautakunta tekee päätöksen avustuksiin varatun määrärahan jaosta kunnossapitoon ja peruskorjaukseen kevään 2019 aikana. Yksityistien tulee sijoittaa avustuksen lisäksi omia varojaan tien kun­nossapitoon 60% ja peruskorjaukseen 30 % laskettuna  kunnan myön­tämän avustuksen määrästä.

Yksityistierekisteri:

Päivitä tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin

Yksityistierekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.

Linkkejä


 

Lisätiedot

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
050 5925 850 kari.tasala(at)jokioinen.fi