Sisältöön »
 
Asukas

Rakennusluvan liitteet

Hallintaselvitys
Hallintaselvitykseksi käyvät mm seuraavien asiakirjojen kopiot:
- kauppakirja, lahjakirja, perukirja ym.
- vuokrasopimus
- lainhuutotodistus (voi hankkia Käräjäoikeudesta, pankista, rakennustarkastajalta jne)
- kiinteistörekisterin ote (voi hankkia Käräjäoikeudesta, pankista, rakennustarkastajalta jne)

2 asemapiirrosta
Asemapiirros laaditaan mittakaavaan 1:200 tai 1:500. Asemapiirroksesta on käytävä ilmi maaston muoto ja laatu, korkeuskäyrät ja kasvillisuus. Lisäksi piirroksesta tulee ilmetä olemassa olevat ja suunnitteilla olevat tiet, vanhat ja uudet sekä purettavat rakennukset ja niiden paikat, sekä asiaan vaikuttavat naapureiden rakennusten paikat. Tieliittymät, liikenne, autopaikoitus, leikkipaikat, pihajärjestelyt ja muut mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat on myös esitettävä asemapiirroksessa. Asemapiirroksessa on myös oltava esitettynä vesihuolto. Tarvittaessa asemapiirroksesta on tehtävä leikkauspiirustus.

Naapurien kuuleminen
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n asetuksen 65 §:n perusteella rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä. Kuulemiseen on oma lomakkeensa (pdf).

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta 
(Kunnalliseen viemäriverkostoon kuulumattomat rakennuskohteet). Kun kiinteistöllä syntyviä jätevesiä ei voida johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon, jätevesien käsittelyn suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennuspaikan mahdollinen sijainti pohjavesialueella tai lähellä vesistöjä. Jätevesien käsittelymenetelmää valittaessa on myös oltava tietoja maaperästä, tontin kaltevuudesta, lähistöllä sijaitsevista talousvesikaivoista ja naapureiden asuinrakennuksista. Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmista -lomake (pdf)

Karttaote rakennuspaikasta
Kaksi virallista karttaotetta, jotka saa rakennusvalvonnasta. Suunnittelija merkitsee punakynällä kohteen sijainnin.

2 sarjaa rakennuspiirustuksia
Piirustuksien tulee olla pätevän suunnittelijan mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laatimat ja allekirjoittamat. Niiden tulee sisältää pohjapiirrokset kellarista ja kaikista kerroksista mitoitettuna, kaikki julkisivut sekä leikkauksen ja rakenneselostuksen.Hormipiirros esitetään mittakaavassa 1:10 tai 1:20.Piirustuksissa, mieluiten asemapiirroksessa, tulee olla laskelmat kokonaisalasta, tilavuudesta, kerrosalasta ja huoneistoalasta sekä uuden että vanhan rakennuksen osalta eriteltynä.

RH 1-lomake RH 2-lomake
RH 1-lomake (sisältää Väestörekisterikeskukselle annettavia tietoja) on täytettävä aina ja RH 2-lomake haettaessa lupaa asuinrakennuksen muutokselle tai laajennukselle.

Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymiseksi (pdf) 
Tarvitaan myös LVI-töiden osalle.

Pintavaaituskartta
(rakennettaessa asemakaava-alueelle)

Hakemus kiinteistön liittymisestä kunnan vesi- ja viemärilaitokseen (pdf)
Tarvitaan, kun rakennus liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkostoon.