Sisältöön »
 
Asukas

Suunnittelija

Rakentamishankkeen onnistumisen yksi perusedellytys on hyvä suunnittelu. Monilta hankaluuksilta vältytään, kun suunnittelijan valinnassa ei säästellä.

Suunnittelijan pätevyysvaatimukset (MRA 48 §)

Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman suunnittelijana voi toimia henkilö seuraavasti:

1. Kerrostalot ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vaativat teollisuus- ja julkiset rakennukset: Henkilö, jolla on asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä.

2. Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen (esim. omakotitalo) tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös talonrakennuksen tai asian omaisen erityisalan opintosuunnalta valmistunut teknikko mm. rakennusmestari.

3. Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa. Hänellä on kuitenkin oltava rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

4. Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta.

5. Suunnitelman laatijoiden kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 123 §:n 1 ja 2 momentin säännökset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

Suomen rakentamismääräyskokoelma on saatavilla Ympäristöministeriön Internet-sivuilla.