Sisältöön »
 
Asukas

Ympäristö

Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan lupajaosto.

Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista ympäristönsuojelua.Humppilan kunta on myuös liittymässä mukaan. Yhteistyön tarkoitus on antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja lupatulkintaa. Ympäristönsuojelun toimipiste sijaitsee Forssan kaupungintalolla (Turuntie 18, 30100 Forssa).

Seudullisen ympäristönsuojelun yhteystiedot

Seudullinen ympärisnsuojelu hoitaa kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986 muutoksineen) ympärisösuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät ensisijaisesti niiltä osin, kuin tehtävät koskevat ympäristösuojelulain (527/2014 muutoksineen) 22 §:n mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, mm. lain 168 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman laatimisen. Tehtäviin kuuluu niin ikään ympäristösuojelulain 11 luvun toiminnan rekisteröinti ja luvun 12 ilmoitusmenettelyn hoito. sekä maa-aineslaissa tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät.

 

Loimijoen pelastusohjelma -työkalu tehokkaiden kunnostustoimien tunnistamiseen

Loimijoen pelastusohjelma on julkaistu ja se löytyy osoitteesta kvvy.fi/pelastusohjelma. Pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi. Pelastusohjelma on toteutettu tarinakarttapohjalle ja siitä on pyritty tekemään niin helppolukuinen, että kuka vaan voi sen pohjalta lähteä vesien tilaa parantamaan. -Kehitämme työkalua edelleen saadun palautteen ja soveltuvien paikkatietoaineistojen saatavuuden mukaan. Tavoitteena on, että pelastusohjelmasta tulee työkalu, joka on alueen toimijoiden aktiivisessa käytössä, toteaa ympäristöasiantuntija Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä (KVVY).

Loimijoen pelastusohjelma yhdistää neljän maakunnan Loimijoen vesistöaluetta koskevat tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Pelastusohjelmaan on poimittu vaikuttavimpia keinoja ja esimerkkejä toimista, jotka tehokkaimmin vesien tilaa parantavat. Tavoitteena on vähentää vesistökuormitus puoleen nykyisestä. Tavoite on vaativa, mutta ei mahdoton, mikäli alueen toimijat lähtevät yhtenä rintamana vesienhoitotoimia toteuttamaan. Kannustavana esimerkkinä toimii alueen teollisuuden ja taajamien jätevesien puhdistuksen tehostuminen. -Fosforipitoisuus on puolittunut Loimijoen keski- ja alajuoksulla 1970-luvun tasosta ja Loimijoen suuret happiongelmat ovat loppuneet, kertoo KVVY:n ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki. 

Suurimmat vesienhoidon haasteet alueella ovat valuma-alueen heikko vedenpidätyskyky, maan eroosioherkkyys, hajakuormitus, tulvat ja vieraslaji isosorsimon nopea leviäminen. Pelastusohjelmaan on koottu konkreettisia keinoja, joilla haasteita voidaan lähteä ratkaisemaan. Kunnostustoimien tavoitteena on vesien tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä viihtyisä ja elinvoimainen Loimijokilaakso. Parantunut vesien tila mahdollistaa vesien virkistyskäytön, kalastuksen ja luonnosta nauttimisen.

Pelastusohjelman on tehnyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanketta. KVVY koordinoi vesienhoidon edistämistyötä alueella. Työn tavoitteena on koota alueen toimijat vesienhoitotyön tueksi, lisätä kunnostustoimien toteutusta alueella ja viestiä aktiivisesti vesien tilasta ja sen eteen tehtävistä toimista. Työtä viedään eteenpäin yhdessä alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa laaditun toimintasuunnitelman (pdf) pohjalta pääasiassa erilaisilla hankerahoituksilla. -Haasteet ovat kuitenkin niin suuria, että kaikkien panosta tarvitaan. Tule mukaan Loimijoen pelastusjoukkoihin, kannustaa Satu Heino.

 

Lisätiedot: 

Ympäristöasiantuntija Satu Heino puh. 050 5603 088, satu.heino@kvvy.fi

Ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki puh. 03 246 1231, hanna.alajoki@kvvy.fi 

 

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja
Henna Pirhonen
03 4141 5271
henna.pirhonen(at)forssa.fi